Kontrole

Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy od 2011 r.


1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bydgoszczy Wydział Kontroli Płatników Składek
01.03.2011 – 09.03.2011
Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ustalenie uprawnień do świadczeń ubezpieczeń społ., prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
Protokół - pozytywnie
2. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
04.04.2011 – 05.04.2011
Kontrola szczegółowa zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej, gazowej i sygnałowej.
Protokół - pozytywnie.
3. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru i Kontroli Oddział Zamiejscowy we Włocławku
01.07.2011 – 15.07.2011
Wykonywanie obowiązków i zadań przez komendanta posterunku oraz strażników, prowadzenie ewidencji ujawnionych wykroczeń i przestępstw, prowadzenie depozytu zatrzymanych przedmiotów służących do połowu ryb, kontrola wewnętrzna rozliczeń pracy pojazdów silnikowych, ewidencjonowanie czasu pracy strażników.
Protokół - pozytywnie.

Wystąpienie pokontrolne - pozytywnie                                                                              
     4. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.                                 
  22.08.2017 r. - 08.09.2017 r.   
    Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej państwowej jednostki budzetowej.Wynik kontroli -pozytywnie z nieprawidłowościami.                                                
    5. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.                                                        
      18.10.2017 r.-20.10.2017 r.                                                                                                  
      Kontrola zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego. Wynik kontroli - pozytywny.                                  
     6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.          
        30.11.2017 r.- 04.12.2017 r.                                                                                                      
  Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Wynik kontroli - pozytywny.
     7. Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - 19.09.2022 r. Kontrola zasad i warunków posiadania, przechowywania i ewidencjonowania broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego. Wynik kontroli - pozytywny.  
     8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.          
        21-26.06.2023 r.                                                                                                      
  Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Wynik kontroli - pozytywny.
 

Podpisał: Lech Szczepański
Dokument z dnia: 19.04.2021
Dokument oglądany razy: 167
Opublikował: Lech Szczepański
Publikacja dnia: 25.10.2023, 12:14
Wydruk ze strony: psr.bydgoszcz.pl z dnia: 22.02.2024 16:01:57