RSS
A A A
SmodBIP

Zarządzenia

Zarządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.07.1999r.
w sprawie utworzenia i nadania Statutu Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.


Na podstawie art.22: ust.l,3i4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U.Nr 21,poz •91)w związku z § 46 Statutu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 137/99 Wojewody Kujawsko-Pomor¬skiego z dnia 28 czerwca 1999r.zarządzam,co następuje:

§ 1

Tworzy się wyodrębnioną jednostkę organizacyjną o nazwie Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

§ 2

Nadaje się statut Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy o brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam:
1. Dyrektorowi Generalnemu Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. „
2. Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej w Bydgoszczy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie Nr 39/2001
Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 marca 2001 r.
w sprawie nadania Regulaminu Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Na podstawie art.22 ust.7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r., Nr 66, poz. 750 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje :

§1

Ustala się Regulamin Państwowej Straży Rybackiej Województwa Kujawsko - Pomorskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Opublikował: Sławomir Niemiec
Publikacja dnia: 13.08.2010
Podpisał: Sławomir Niemiec
Dokument z dnia: 13.08.2010
Dokument oglądany razy: 15 964